Hartkoor Kekerdom
 
Welkom 

Privacy verklaring

PRIVACYBELEID VAN HET HARTKOOR
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens, die het Hartkoor verwerkt van haar leden.
Door lid te zijn worden persoonsgegevens aan het Hartkoor verstrekt en geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: Koor: Hartkoor
KvK-nummer 60703334 Zetel: Kekerdom
Secretariaat: Botsestraat 47, 6579JA Kekerdom
Het hartkoor is bereikbaar via e-mail: secretaris: wil.wies@hetnet.nl
2. Welke gegevens verwerkt het Hartkoor en voor welk doel ?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. Voor en achternaam, geboortedatum
b. Adresgegevens
c. Telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer
2.2 Het Hartkoor verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact, voor het versturen van het wekelijks te zingen repertoire, uitnodigingen voor optredens, uitnodiging en notulen algemene ledenvergadering.
b. Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te innen.
c. Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk  2 jaar na afloop van het lidmaatschap bewaard.
E-mail berichtgeving:
Het Hartkoor gebruikt je naam en e-mailadres om met je te communiceren over zaken zoals genoemd in punt 2.2. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk.
3. Bewaartermijnen
Het hartkoor verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het Hartkoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor promotionele doeleinden kunnen foto’s gemaakt worden bij optredens, die kunnen worden gepubliceerd in de media
4.3 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het hartkoor GEEN gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij GEEN verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijdering , vragen en klachten
5.1 Via de secretaris  van het Hartkoor kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Hartkoor zal je verzoek in behandeling nemen en je  binnen zes weken na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de personen vermeld in punt 1.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop het Hartkoor je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris van het Hartkoor.
6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd,
Onze website www.hartkoorkekerdom.nl maakt geen gebruik van cookies. Bij bezoek worden geen bezoekersgegevens opgeslagen.